Archive

Volume 11, Issue 1, 2016


The Structure and Content of Senior Pupils Research Position Formation: Case of Analytical Chemistry

Klavdiya G. Erdyneeva, Mikhail Y. Shvetsov, Ekaterina A. Igumnova, Valery P. Gorlachev, Ivan V. Pavlov, Olga V. Kozachkova, Neile K. Schepkina, Elena V. Makarova


Higher Defectology Education Development in Russia in the xxth – the First Decade of the XXIst Centuries and Prospects of its Development

Anastasiya V. Kalinichenko, Ruteniya R. Denisova, Klavdiya G. Erdyneeva, Aleksandra I. Ulzytuyeva, Viktoriya P. Filippova, Galina V. Rylova, Larisa I. Tararina


The Technique of Chemistry Lyceum Students’ Research Position Development: Research of Effectiveness

Mikhail Y. Shvetsov, Tatyana B. Makarova, Natalya N. Popova, Svetlana E. Kaplina, Olga V. Kozachkova, Vladimir S. Nurgaleyev, Svetlana I. Desnenko


Designing and Realization of Continuing Professional Development of Teachers Arranging Supplementary Education

Irina V. Rudenko, Klavdiya G. Erdyneeva, Leonid V. Blinov, Lyubov N. Blinova, Antonina V. Rogova, Mariya N. Akhmetova, Ilya Z. Sosnovsky, Lyudmila A. Ulyanchenko


Scientific-Pedagogical Maintenance of Medical College Students’ Tolerant Thinking and Activity Development

Elyana Y. Lesite, Natalya G. Bazhenova, Mikhail Y. Shvetsov, Arkady V. Shemelin, Roza E. Popova, Tatyana E. Beydina, Yuliya Y. Sysoyeva
Prev1Next